Some of Seattle Meditation Center activities in the year 2016

อนุโมทนาบุญกับการสร้างบารมีของลูกพระธัมฯซีแอตเติลทุกคนที่ไม่เคยย่อท้อต่อการสร้างความดี สร้างบุญ สร้างบารมีคลอดทั้งปีที่ผ่านมาด้วยนะครับ. สาธุ สาธุ สาธุอนุโมทามิ.

April 10, 2017Permalink